اوقات شرعی

Loading
Loading

اذان صبح

طلوع آفتاب

اذان ظهر

اذان عصر

غروب آفتاب

اذان مغرب

اذان عشاء

نیمه‌شب شرعی

loading
loading
 


Download

loading loading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading
loadingloading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading
loadingloading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading
loadingloading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading
loadingloading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading
loadingloading
اذان صبحloading
طلوع آفتابloading
اذان ظهرloading
اذان عصرloading
غروب آفتابloading
اذان مغربloading
اذان عشاءloading
نیمه‌شب شرعیloading

اوقات شرعی

تاریخ اذان صبح طلوع آفتاب اذان ظهر اذان عصر غروب آفتاب اذان مغرب اذان عشاء نیمه شب
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading
Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading Loading